Ιατρικό Πάρου, Ιδιωτικό Πολυϊατρείο, Εξετάσεις, Εργαστήρια Παροικιά